Tarcza 4.0, czyli co księgowi i przedsiębiorcy powinni o niej wiedzieć

cze 22, 2020

Od kwietnia do maja rząd zatwierdził 3 wersje tarcz, które z założenia mają wesprzeć polską gospodarkę i przedsiębiorców. Na początku czerwca uchwalona została Tarcza Antykryzysowa 4.0, która podobno ma być już ostatnią. Jakie kolejne zmiany przewiduje w przepisach?

Poprzednie miesiące przyniosły nam aż 3 wersje tarcz antykryzysowych. Kolej na czwartą, która, według medialnych doniesień, ma być już ostatnią. Uchwalona przez Sejm 4 czerwca ustawa przewiduje kolejne zmiany w przepisach.

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Dopłaty mają pomagać firmom, które znalazły się w trudnej sytuacji przez koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia br.
Na dopłaty ma być przeznaczone ok. 570 mln zł, a według rządu ma to wygenerować pożyczki o wartości ponad 30 mld zł. Dopłaty mają być wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do oprocentowania. Środki w Funduszu mają pochodzić m.in. z wpłat z budżetu państwa, odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach, z wpływów z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, czy z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Najnowsze rozwiązania podatkowe

CIT

W związku z postanowieniami tarczy antykryzysowej zmieniają się niektóre ustalenia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT.

Dochód stanowiący podstawę obliczania zaliczki na CIT będzie można pomniejszyć od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło już 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty znajdującego się na fakturze. Dotąd w ustawie znajdował się zapis o 90 dniach.

Ta sama zmiana dotyczy również podatników stosujących w 2020 r. tzw. zaliczki uproszczone. Dochód zostanie zmniejszony o 9% wartości wierzytelności, gdy dotyczy to mniejszych podatników, lub 19%, gdy dotyczy to pozostałych podatników.

Z kolei jeśli zaistnieje wada dostarczonych towarów lub wykonanych usług bądź nastąpi zwłoka w dostarczeniu towarów wolnych od wad, która powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub epidemii, to można skorzystać z opcji zaliczenia kar umownych oraz odszkodowań do kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo, w ustawie znalazł się też zapis o zawieszeniu terminów związanych z MDR, czyli raportowaniem schematów podatkowych. Obowiązuje on od 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania epidemii.

Powyższe ustalenia obowiązują tylko te firmy, które zostały poszkodowane podczas pandemii.

Darowizny

Rozszerzone zostaną również założenia dotyczące darowizn. Będzie można:

  • odliczyć od podatku darowizny rzeczowe w postaci przenośnych komputerów, czyli laptopów i tabletów. Warunkiem jest, aby nie były starsze niż 3 lata oraz zostały przekazane placówkom oświatowym w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 roku,
  • zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kwotę wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy, które zostaną przekazane w formie darowizny na przeciwdziałanie koronawirusowi placówkom leczniczym.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej została już poddana głosowaniu w Sejmie, teraz pracować nad nią będzie Senat. Z wypowiedzi polityków można wnioskować, że nie planuje się już więcej zmian ustawy po wprowadzeniu tarczy 4.0.

Dofinansowanie pensji

Nowelizacja przewiduje również rozszerzenie prawa do dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorstwa, które mimo spadku obrotów nie zdecydowały się na zmniejszenie wymiaru godzin pracy lub obniżenie pensji, mogą ubiegać się o dofinansowanie wynoszące do połowy wynagrodzeń pracowników. Warto zaznaczyć, że nie może to być więcej niż 40% przeciętnej miesięcznej pensji. Dofinansowania nie będą obejmować jednak osób, których wynagrodzenie wyniosło ponad 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zmniejszony czas pracy

Pracodawcy, u których doszło do istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, będą mogli skorzystać z możliwości zmniejszenia czasu pracy bądź obniżenia wynagrodzenia pracowników.

Czym dokładnie jest wzrost obciążeń funduszu wynagrodzeń? Uważa się, że jest to wzrost ilorazu:

  • kosztów wynagrodzeń wraz z składkami społecznymi leżącymi po stronie pracodawcy
  • przychodów ze sprzedaży towarów i usług

Według projektodawców pod uwagę należy brać dane z dowolnego miesiąca po 1 marca 2020 roku, zaś wzrost ilorazu nie może być mniejszy niż 5% w porównaniu do ilorazu z miesiąca bazowego.

Pracodawca, który spełni te warunki, ma prawo obniżyć wymiar czasu wykonywania obowiązków o 20% lub obniżyć wynagrodzenie pracownika o nie więcej niż 50%. Przyjmuje się także, że kwota nie będzie mogła być mniejsza niż minimalne przyjęte wynagrodzenie. Obecnie to 2600 złotych brutto.

Przedłużony zasiłek opiekuńczy

Wydłużenie do 28 czerwca br. okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Poprawka zakłada także, że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego niż wskazany termin dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek.

Przymusowy urlop

Podczas obowiązywania zagrożenia bądź stanu epidemii szef ma prawo udzielić pracownikom zaległych i niewykorzystanych dni urlopowych bez ich zgody, a także pomijając zatwierdzony wcześniej plan. Czas urlopu ma wynieść maksymalnie 30 dni.

Zmiany w prawie pracy

Doprecyzowanie zasad home office. Do tej pory, aby praca mogła być wykonywana z domu, wystarczyło, że pracodawca wydał pracownikowi takie polecenie.

Najnowsza tarcza antykryzysowa przewiduje, że:

  • home office może wykonywać osoba mająca umiejętności oraz możliwość lokalową, a rodzaj pracy z nią nie koliduje
  • wszelkie materiały i środki niezbędne do wykonywania obowiązków musi zapewnić szef
  • jeśli przełożony wyda takie polecenie, wówczas pracownik powinien prowadzić ewidencję wykonywanych czynności, wraz z ich opisem, czasem wykonywania i datą
  • polecenie home office może być w każdym momencie cofnięte przez przedsiębiorcę

Przeczytaj również…